تاییدیه فرم پذیرش

نام و نام خانوادگی بیمار : {نام و نام خانوادگی بیمار : (نام):1.3} {نام و نام خانوادگی بیمار : (نام خانوادگی):1.6}

معرف : {نام و نام خانوادگی معرف : (نام):2.3} {نام و نام خانوادگی معرف : (نام خانوادگی):2.6}

نوع فعالیت : {نوع فعالیت ::9}

شماره تلفن ثابت : {شماره تلفن ثابت ::3}

شماره تلفن همراه : {شماره تلفن همراه ::4}

آدرس : {آدرس (ایالت / استان):6.4} – {آدرس (شهر):6.3} – {آدرس (خیابان):6.1}


کد تخفیف زیر را در هنگام مراجعه به مرکز بستری گام کلینیک به مسئول پذیرش ارائه بدهید:

{transaction_id}

همچنین می توانید این صفحه را چاپ گرفته و برگه چاپ شده را ارائه بدهید.

**توجه : 5 درصد تخفیف بابت ثبت بیمار از طریق سامانه پذیرش الکترونیکی به شما تعلق می گیرد.