فرم ثبت بیماران

با ثبت بیماران خود در سامانه الکترونیک گام کلینیک از 5 درصد تخفیف در هزینه بستری بیماران خود بهره مند شوید.
  • نام و نام خانوادگی شخصی که فرم پذیرش را پر می کند. مثال : خود بیمار ، بستگان درجه اول ، دوستان ، آشنایان و ....
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
Content